divendres, 10 de maig del 2013

Els veïns de Mequinensa al segle XIV

Per Jacinto Bonales


Mitjançant diferents documents del segle XIV relatius a Mequinensa hem redactat una llista dels veïns o caps de casa (o de família) que van viure en diferents moments d’aquell segle. Com podeu veure no es tracta de cap estudi sinó tan sols la transcripció dels noms. Donem aquí una eina per als interessats en l’onomàstica i en els orígens geogràfics dels primers habitants de la nostra vila, ja que una relació d’aquest tipus permet, d’una banda, la comparació dels noms locals amb els cartularis i diplomataris de diferents àrees de Catalunya i d’Aragó, i d’altra banda, mitjançant alguns cognoms podem apropar-nos a l’àrea d’origen d’aquestes famílies. Gràcies als pergamins conservats a l’Ajuntament de Mequinensa (números 5 de 1331; 26 de 1340; 15 i 16 de 1363; 2 i 9 de 1388) i dels aportats per la historiadora Marta Monjo (1), hem pogut elaborar aquesta relació dels caps de casa, és a dir, no de tots els habitants, sinó dels representants legals, l’autoritat de cada llar. Destaquen emperò els dos pergamins de 1388 (en realitat, un original i una còpia) relatius al judici dut a terme a Tortosa contra la Universitat i l’Aljama de Mequinensa per manca de pagament d’uns crèdits. En dits documents es relacionen –creiem– gairebé totes les famílies de la nostra vila, incloent-hi les vídues, cosa infreqüent en les assemblees de Consell General on les dones restaven al marge. Passem tot seguit a detallar la relació que està formada pel cognom seguit del nom, religió, any documentat i càrrec conegut.


Abcaer, Ebrahem d' (sarraí, 1388)
Abcaer, Muça d' (sarraí, 1388)
Abçayt, Abçayt d’ (sarraí, 1331, jurat)
Abçayt, Iuzy (sarraí, 1370)
Abinydaf, Abdallam (sarraí, 1331)  
Abtidatxo (a) de Famico, Macot (sarraí, 1388)
Abtidatxo (a) de Famico, Juce  (sarraí, 1388)
Abtidatxo (a) de Famico, Açmet (sarraí, 1388)
Abtidatxo, Caer (sarraí, 1388)
Abtidatxo, Cayt (sarraí, 1370)
Abtidatxo, Macot (sarraí, 1388)
Abtidatxo, Maffomado (sarraí, 1340, jurat)
Abtidatxo, Mafoma (sarraí, 1370)
Abtidatxo, Mahoma (sarraí, 1388)
Abtidatxo, Mofferig (sarraí, 1370, 1388)
Abundalem (a) Traum, Muça (sarraí, 1388)
Açadam (a) Cordo, Mahoma (sarraí, 1388)
Adurahem, Adurahem fill de Faraig (sarraí, 1388)
Adurahem, Fferrigot (sarraí, 1388)
Afamiquo, Maçot (sarraí, 1370)
Albayer, Adulernis (sarraí, 1388)
Alcayt, Caet (sarraí, 1388)
Alentorn, Guerau (cristià, 1363, conseller)
Alentorn, Maria vídua de Bernat (cristiana, 1388)
Alentorn, Miquel (cristià, 1362)
Algadar, Alí (sarraí, 1363)
Algadar, Caet (sarraí, 1388, jurat)
Algadar, Muça (sarraí, 1363)
Algadar, Muça (sarraí, 1388)
Algadar, Nuza  (sarraí, 1370)
Algezar, Braym (sarraí, 1370)
Algordell, Abdelá (sarraí, 1388)
Alitzar, Ibraffim (sarraí, 1388)
Almenar, Antonio d' (cristià, 1388)
Almenar, Arnau d' (cristià, 1388)
Almenar, Bartolomeva vídua de Pere d' (cristià, 1388)
Almenar, Domènec d' (cristià, 1388)
Aloll (a) Ferrantes, Alhate (sarraí, 1388)
Alpinell, Mahoma (sarraí, 1388)
Arnau, Pere (cristià, 1331)
Aziz, Abdella d' (sarraí, 1362)
Aziz, Alí de Fomado d' (sarraí, 1388)
Aziz, Aziz de Fomado de (sarraí, 1388)
Aziz, Çait d’ (sarraí, 1331)
Aziz, Culema d’ (sarraí, 1399, jurat)
Aziz, Culema de (sarraí, 1370)
Aziz, Culema de Caet d' (sarraí, 1388, jurat)
Aziz, de Braim Daziz (sarraí, 1362, jurat)
Aziz, fill de Braim Daziz (sarraí, 1355, jurat)
Aziz, Fomado d' (sarraí, 1388)
Aziz, Fomado d' (sarraí, 1362)
Aziz, Fomado d' (sarraí, 1363)
Aziz, Fomado de Culema d' (sarraí, 1370)
Aziz, Maffoma de Cayt d' (sarraí, 1363)
Aziz, Mafoma d' (sarraí, 1370, jurat)
Aziz, Mahoma d' (sarraí, 1388)
Aziz, Mahoma d’ (sarraí, 1340, jurat)
Baberon (a) Soroller, Adinetris (sarraí, 1388)
Bacha, Mahoma de (sarraí, 1388)
Baleff, Juce (sarraí, 1363)
Ballestar, Guillem (cristià, 1388)
Ballester, Bernat (cristià, 1363)
Ballester, Bernat (cristià, 1388)
Ballester, Domènec (cristià, 1388)
Ballester, Pascasio (cristià, 1388)
Ballester, Pere  (cristià, 1363)
Barbastre, Alfons de (cristià, 1362, 1363, saig)
Barrassons, Famado de (sarraí, 1355, jurat)
Bassarrons, Fomado de (sarraí, 1362, jurat)
Belforat, Joan de (cristià, 1388)
Bellestar, Berenguer (cristià, 1362)
Belver, Ferrer de (cristià, 1388)
Belvís, Bartomeu de (cristià, 1388)
Benasch, Barcelona vídua de Domènec de (cristià, 1388)
Bençala, Aziz Fomado de (sarraí, 1370)
Bençala, Azmet de (sarraí, 1388)
Bençala, Farragot de (sarraí, 1370)
Bençala, Fferrargum (sarraí, 1393, alamí)
Bençala, Fomado de (sarraí, 1388)
Bençala, Mofferigot de (sarraí, 1388, alamí)
Bençalla, Azmet (sarraí, 1370)
Bertran, Domènec (cristià, 1363)
Betrians, Domènec (cristià, 1363)
Betriano, Pere (cristià, 1388)
Biora, Bartomeu de (cristià, 1388, jurat)
Busón, Joan (cristià, 1362)
Cabiroig, Mahoma de (sarraí, 1388)
Calbo (a) Gilet, Ebrahem del (sarraí, 1388)
Caliz, Ramon (cristià, 1363)
Cardona, Joan de (cristià, 1331, batlle)
Carnicer, Guillem (cristià, 1388)
Carnicer, Guillem [un altre] (cristià, 1388)
Casal, Pericot (cristià, 1362)
Caserres, Domènec (cristià, 1388)
Casp, Alí (sarraí, 1388)
Cavaller, Maria vídua d'en Vela (cristiana, 1388)
Cavaller, Pere  (cristià, 1331)
Cavaller, Vera  (cristià, 1363, jurat)
Çaydell, Alí de (sarraí, 1388)
Çaydell, Culema de (sarraí, 1388)
Cerdà, Bernat (cristià, 1362)
Cerdà, Bernat (cristià, 1388)
Cerdà, Joan (cristià, 1363)
Ciquo, Joan (cristià, 1331)
Cisteller (a) de Girona, Llorenç (cristià, 1388)
Claver, Bernat  (cristià, 1388)
Clavon, Bernat (cristià, 1362)
Clavon, Domènec (cristià, 1362)
Clavon, Francisca vídua de Domènec (cristiana, 1388)
Conxell, Domènec (cristià, 1388)
Corbet, Agnit[..]d (sarraí, 1331, jurat)
Corbet, Alí (sarraí, 1370)
Corbet, Alí de (sarraí, 1363)
Corbet, Alí de (sarraí, 1388)
Corbet, Ferratgot de (sarraí, 1362)
Corbet, Fomado (sarraí, 1370)
Corbet, Fomado de (sarraí, 1388)
Corella, Caer (sarraí, 1388)
Corella, Çayt de (sarraí, 1363)
Corella, Mahomar de (sarraí, 1388)
Cosit fill de Berenguer, Salvador (cristià, 1388)
Cosit, Amada vídua de Jaume (cristià, 1388)
Cosit, Andreas (cristià, 1388)
Cosit, Guillem  (cristià, 1388)
Cosit, Jaume (cristià, 1362, 1363, jurat)
Cosit, Jaume (cristià, 1388)
Cosit, Pere (cristià, 1362)
Cosit, Salvador (cristià, 1388)
Cossí, Joan (cristià, 1331)
Cossit, Domènec (cristià, 1362)
Costollano, Ramon (cristià, 1388)
Coves, Jaume de (cristià, 1331)
Culeima, Aziz de (sarraí, 1370)
Cusit, Jaume (cristià, 1362)
Cuta, Abdella de (sarraí, 1388)
Dabçayt, Braym (sarraí, 1363)
Dabeayt, Zuleima (sarraí, 1362)
Daberait, Brafim (sarraí, 1362)
Daberait, Juce (sarraí, 1362)
Dabraet, Mahoma (sarraí, 1388)
Dabutafim, Suleima (sarraí, 1362)
Dalfont, Fomado (sarraí, 1388)
Daltanoz, Famado (sarraí, 1362, 1363)
Deray, Zuleima (sarraí, 1362)
Dolvit, Ponç (cristià, 1388)
Estamarit, Ramon (cristià, 1362, 1363)
Famadiel fill de Matxar (sarraí, 1362)
Felip, Jaume (cristià, 1388)
Ferrabim, Alí de (sarraí, 1362)
Ferrabim, Aziz de (sarraí, 1363)
Ferrabim, Azmet de (sarraí, 1363)
Ferrabim, Açmet de (sarraí, 1393, jurat)
Ferrabim, Azmet de (sarraí, 1370)
Ferrabim, Azmet de (sarraí, 1388)
Ferrabim, Caït de (sarraí, 1362)
Ferrabim, Ibrahim de (sarraí, 1331)
Ferrabim, Iuziz de (sarraí, 1370)
Ferrabim, Juce de (sarraí, 1388, síndic)
Ferrer, Bartomeu (cristià, 1362, 1363, conseller)
Ferrer, Jaume (cristià, 1362)
Ferrer, Miquel  (cristià, 1362)
Ferrer, Nadal (cristià, 1331)
Fet, Bernat de (cristià, 1362)
Filla, Ramon (cristià, 1362)
Fogaça, Adurem de (sarraí, 1388)
Fogaça, Durazum de (sarraí, 1363)
Fogaça, Fomado de (sarraí, 1362)
Fogaça, Mafoma de (sarraí, 1370, jurat)
Fogaça, Muça de (sarraí, 1388)
Fons, Bernat de (cristià, 1331)
Fonts, Berenguer de (cristià, 1388)
Fonz (a) Caspi, Abdella de (sarraí, 1388)
Franch, Joan (cristià, 1388)
Gateli, Mahoma fill de Faraig (sarraí, 1388)
Gilabert, Guillem (cristià, 1388)
Gilabert, Miquel (cristià, 1388)
Girona, Domènec de (cristià, 1362)
Gonstanç, Guillem (cristià, 1388)
Gostanç, Bartomeu (cristià, 1388)
Gostanç, Berenguer (cristià, 1363, conseller)
Gostanç, Guillem (cristià, 1331, jurat)
Gostanç, Guillem (cristià, 1363, conseller)
Guifré, Domènec (cristià, 1362, 1363, conseller)
Jaén, Ferragot de (sarraí, 1362)
Jahy, Caït de (sarraí, 1362)
Julià, Bernat (cristià, 1331)
Junaner, Azmet de (sarraí, 1388)
Lazarath, Alí de (sarraí, 1370)
Lazarath, Alí de (sarraí, 1388)
Lazarath, Mahomar de (sarraí, 1388)
Llop, Esteve (cristià, 1362)
Lombart, Antoni (cristià, 1388)
Lombart, Bernat (cristià, 1388)
Lop, Andrea (home, cristià, 1388)
Lop, Esteve (cristià, 1388)
Lop, Ferrer (cristià, 1363, conseller)
Lop, Ferrigot de (sarraí, 1388)
Lop, Mateu (cristià, 1362)
Lop, Mateu (cristià, 1388)
Maçot, Fomado de (sarraí, 1340, jurat)
Malarit, Bartomeu (cristià, 1363)
Manila, Bernat de (cristià, 1362, jurat)
Marí, Bernat (cristià, 1331)
Marmó, Jaumé (cristià, 1388)
Martinir, Ferran (cristià, 1388)
Mas, Jaume del (cristià, 1388)
Mathmar, Mafoma (sarraí, 1363)
Maxarrer, Mahoma de (sarraí, 1388)
Morella, Ramon de (cristià, 1388)
Mur, Blasco de (cristià, 1370 notari, 1388 batlle)
Mur, Guillem de (cristià, 1388)
Nebot, Antoni (cristià, 1388)
Nou, Bernat de (cristià, 1362)
Oliver, Berenguer (cristià, 1388)
Oliver, Pere (cristià, 1388)
Pagès fill de Pere, Guillem (cristià, 1388)
Pagès, Guillem (cristià, 1388)
Pagès, Ramon (cristià, 1362)
Pagès, Ramon  (cristià, 1388)
Pallars (a) Teresano, Bonanat de (cristià, 1388)
Pallars, Bonat de (cristià, 1362)
Pellicer, Domènec (cristià, 1363, conseller)
Pellicer, Domènec (cristià, 1388)
Penent, Esteve (cristià, 1362)
Perello, Acmet (sarraí, 1340, jurat)
Pesquero (a) Rojet, Juçeff (sarraí, 1388)
Pesquero, Iuzy (sarraí, 1370)
Pesquero, Juce (sarraí, 1362)
Phelip, Jaume (cristià, 1363)
Plaça, Bartomeu de la (cristià, 1362)
Plaça, Domènec de la (cristià, 1331)
Plaça, Maria vídua de Bartomeu de (cristiana, 1388)
Porta, Guillem  (cristià, 1388)
Porxo (a) Xoler, Mofferig de lo (sarraí, 1388)
Remolins, Ferran de (cristià, 1363)
Remolins, Francisco de (cristià, 1388)
Remolins, Jaume de (cristià, 1362)
Roselló, Arnau de (cristià,  1388)
Rosselló, Domènec (cristià, 1388)
Sanahuja, Domènec (cristià, 1388)
Sanahuja, Pere de (cristià, 1388)
Santmiquel, Domènec (cristià, 1362)
Santmiquel, Domènec de (cristià, 1363, conseller)
Sentbetrià fill de Domènec, Bartomeu de (cristià, 1362)
Sentbetrià fill de Joan, Bartomeu de (cristià, 1363)
Sentbetrià, Arnau de (cristià, 1388, síndic)
Sentbetrià, Domènec de (cristià, 1363, conseller)
Sentbetrià, Guillemó (cristià, 1340, jurat)
Sentbetrià, Joan (cristià, 1331, jurat)
Sentbetrià, Joan (cristià, 1362)
Serabiu, Juce (sarraí, 1363)
Seró, Bernat (cristià, 1363)
Soes, Guillemona vídua de Pere de (cristiana, 1388)
Sograna, Guillem (cristià, 1388)
Sorela, Sayt (sarraí, 1370)
Soro, Domènec (cristià, 1388)
Soro, Joan (cristià, 1388)
Soro, Pere (cristià, 1340, jurat)
Soro, Pere de (cristià, 1388, jurat)
Sota, Ferraget del (sarraí, 1362)
Spres, Domènec (cristià, 1340, jurat)
Steller, Domènec (cristià, 1363, conseller)
Steller, Llorenç (cristià, 1363, jurat)
Talart, Jaume (cristià, 1362)
Tallada, Bartomeu (cristià, 1388)
Talpitho, Juce (sarraí, 1388)
Tamen (a) Calderot, Mahoma (sarraí, 1388)
Tixoneda, Nicolasa vídua de Pericot (cristiana, 1388)
Tixoneda, Pericot (cristià, 1362)
Tixoneda, Ponç (cristià, 1363)
Torres, Bartomeu de (cristià, 1388)
Torres, Berenguer de (cristià, 1362)
Torres, Jaume (cristià, 1362)
Torres, Jaume de (cristià, 1388)
Torres, Lluís de (cristià, 1388)
Tous, Maria vídua d'Esteve de (cristiana, 1388)
Tremps, Nicolau de (cristià, 1388)
Urgellés, Appicio (cristià, 1388)
Vager, Bernat (cristià, 1388)
Valls, Berenguer (cristià, 1388)
Vilanova major, Domènec de (cristià, 1388)
Vilanova menor, Domènec de (cristià, 1388)
Vinaixa, Domènec (cristià, 1388)
Viota, Bartomeu (cristià, 1362)
Vippal (?), Bernat de (cristià, 1331)
Vitrimus, Arnau (cristià, 1388, síndic)
Voyra, Domènec (cristià, 1362)
Xancadies (a) Barriga, Ebraffim (sarraí, 1388)
Yvars, Bernat (cristià, 1388)
Yvars, Domènec (cristià, 1388)
Yvars, Guillem (cristià, 1388)
[?] Ramon de (cristià, 1331)

Notes:
(1) Marta Monjo: Sarraïns sota el domini feudal. La Baronia d’Aitona al segle XV. Publicacions de la Universitat de Lleida, 2004